Ruwac header med KeyVisual dataskydd

Dataskyddspolicy och informationsskyldigheter enligt GDPR

Dataskydd enligt GDPR

Dataskyddet och skyddet av dina personuppgifter har högsta prioritet för oss. Här vill vi informera om behandlingen av dina personuppgifter på vår webbplats. Behandlingen av personuppgifter sker enligt föreskrifterna i gällande telemedialagstiftning (TMG, Tyskland; ö.a.) och gällande dataskyddsförordning (GDPR) samt den nya dataskyddslagstiftningen (Tyskland, ”BDSG-neu”, ö.a.).

1. Registeransvarigs namn och adress

Ruwac Industriesauger GmbH, Westhoyeler Str. 25, 49328 Melle representerat av affärsledningen: Axel Runge, Thomas Runge
Tel.: 05226 - 98300, E-Mail: ruwac(at)ruwac.de

2. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Detlef Breuker, c/o C&S Consulting, An der Blanken Mühle 17, 49328 Melle, 
E-post: info(at)datenschutz-os.de

3. Behandling av personuppgifter på vår webbplats

3.1.    Tillhandahållande av webbplats och framtagning av loggfiler
Du behöver inte meddela oss dina personuppgifter när du bara besöker vår webbplats och tittar på den information som finns där.
Vi samlar in och använder endast sådana data som din internetläsare överför till oss automatiskt när du besöker vår webbplats:

 • Datum och klockslag för anropet av någon av våra webbplatssidor
 • Din läsartyp
 • Dina läsarinställningar
 • Din IP-adress
 • De sidor som du har besökt

Vi använder dessa data till att tekniskt möjliggöra besöket på vår webbplats. Dessutom använder vi uppgifterna i statistiksyften och för att förbättra vår webbplats vad gäller design och layout. Vi lagrar IP-adressen i syfte att garantera och upprätthålla IT-säkerheten (t.ex. identifiering och avvärjande av s.k. DOS-attacker) och funktionaliteten.
Rättslig grund för den tillfälliga lagringen av data är art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR.

3.2. Personuppgifter formulär
Personuppgifter registreras endast om du anger dem frivilligt inom ramen för en kontaktförfrågan eller vid sökning av en tjänst.

3.3. Kontaktformulär, ansökan
På vår webbplats finns ett flertal kontaktformulär som kan användas för den elektroniska kontakten med oss.
När denna möjlighet används överförs de data till oss vilka har angivits i formuläret, och lagras. Dessa uppgifter är, beroende på resp. formulär:

 • Företag
 • Efternamn
 • Förnamn
 • Gata, husnummer
 • Postnummer, bostadsort
 • E-postadress
 • Telefon
 • Fax

För behandling av data kan ditt samtycke inhämtas inom ramen för sändningsrutinen, och det hänvisas till denna dataskyddspolicy.
De data som har skickats via formuläret överförs till oss i krypterad form.
Alternativt kan du kontakta oss även via den angivna e-postadressen. I det fallet lagras användarens personuppgifter vilka har överförts med e-post.

3.4. Syften och rättsliga grunder för databehandlingen
Behandlingen av personuppgifterna från inmatningsmasken syftar endast till att vi skall handlägga kontakten. Vid kontakt via e-post ligger även här det erforderliga berättigade intresset i behandlingen av data.
Rättslig grund för behandlingen av data som överförs via e-postsändning är art. 6 avsn. 1 lit.  f GDPR. Om e-postkontakten syftar till att teckna ett avtal är rättslig grund för behandlingen även art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR.
Rättslig grund i ansökningsprocessen framgår av § 26 BDSG-Neu samt art. 88 GDPR. Syftet med insamling av dina personuppgifter är din ansökningsprocess. Dina ansökningsuppgifter används därför endast till att handlägga din ansökan.

3.5. Lagringstid eller kriterier för bestämning av tidsperioden
Kontaktformulär: Om syftet med lagringen av data bortfaller, spärras eller raderas personuppgifterna såvida inte lagens bestämmelser säger annat.
Ansökan: Vi lagrar dina personuppgifter när vi tar emot din ansökan.  Om en anställning blir aktuell lagrar vi dina ansökningsdata inom ramen för de lagstadgade lagringstiderna efter en ev. avslutning av anställningsförhållandet.  Om vi avvisar din ansökan lagrar vi dina ansökningsdata i sex månader efter avslaget av din ansökan, såvida du inte samtycker till en längre tids lagring

3.6. Mottagare eller kategorier av mottagare av data (om dataöverföring äger rum)

I företaget får de avdelningar tillgång till dina uppgifter som de behöver för handläggningen av din förfrågan. Inom ramen för ansökningsprocessen skickas dina uppgifter till ansvarig avdelning.

3.7. Hänvisningar till berörda personers rättigheter
Varje berörd person har följande dataskyddsrättigheter enligt GDPR:

 • Rätt till upplysning enligt art. 15 GDPR
 • Rätt till rättelse av felaktiga uppgifter enligt art. 16 GDPR
 • Rätt till radering enligt art. 17 GDPR
 • Rätt till begränsning av behandlingen enligt art. 18 GDPR
 • Rätt till dataöverförbarhet enligt art. 20 GDPR
 • Rätt till invändning enligt art. 21 GDPR

För utövande av dina ovannämnda rättigheter samt återkallelse av meddelat samtycke, vänligen kontakta den e-postadress som nämns i impressum.

Du har rätt att lämna in klagomål hos en tillsynsmyndighet. Du kan utöva denna rättighet hos en tillsynsmyndighet i det land där du har din vistelseort, din arbetsplats eller på orten för den påstådda kränkningen.
Innan du går till ansvarig tillsynsmyndighet med ditt klagomål ber vi dig att diskutera ärendet med vårt dataskyddsombud.

3.8. Planerad dataöverföring till tredjepartsländer
Idag äger ingen dataöverföring till tredjepartsländer rum, och är heller inte planerad för framtiden.

4. Användning av cookies

På vår webbplats använder vi s.k. cookies. Det rör sig om små textfiler som skickas av vår webbserver till din dator så att identifiera den under tiden som besöket varar. Inga personuppgifter samlas in via dessa cookies.

Vår webbplats kan visas även utan att cookies lagras. Du kan deaktivera lagringen av cookies i inställningarna i din läsare eller ställa in läsaren så att den informerar dig om den tilltänkta lagringen genom en webbplats. I det fallet bestämmer du om du vill godkänna cookies eller ej. Emellertid måste temporära cookies accepteras helt för att vår webbplats skall fungera fullt ut.

5. Användning av Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google“). Data samlas in och lagras ur vilka användningsprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Dessa användningsprofiler används för analys av besökaruppträdandet och utvärderas för förbättring och behovsanpassad utformning av webbplatsen.

Google Analytics använder s.k. cookies, textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information som cookien genererar om din användning av denna webbplats (inkl. delar av din Ip-adress) överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google använder denna information till analysera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna för webbplatsens operatör och för att leverera andra tjänster som har samband med webbplats- och internetanvändningen. Google vidarebefordrar även denna information till tredjepart om lagen så kräver eller om tredjeparten behandlar dessa data på Googles uppdrag. Google kopplar inte ihop din IP-adress med andra data inom Google i något enskilt fall. Utan ditt särskilda, uttryckliga samtycke kommer inte heller vi att sammanföra de pseudonymiserade användningsprofilterna med personuppgifter via pseudonymbäraren. Dataregistrering för användningsstatistik och överföring till Google äger rum med den utökade koden ”gat._anonymizeIp();“. Därför är registreringen av IP-adresserna anonymiserad (s.k. IP-masking).

6. Säkerhetsåtgärder

Vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna, i synnerhet mot slumpartad eller uppsåtlig manipulation, förlust, förstöring eller mot åtkomst genom obehöriga personer. Våra säkerhetsåtgärder förbättras löpande utifrån den teknologiska utvecklingen. Vi vill hänvisa till att det vid överföring av data på internet kan inträffa att tredjepart får kännedom eller förfalskar dessa uppgifter, trots alla säkerhetsåtgärder.

7. Kontakt

Har du frågor och förslag avs. denna dataskyddspolicy kan du vända dig till den adress som finns under impressum.

8. Uppdatering av våra dataskyddsriktlinjer

Den pågående tekniska vidareutvecklingen inom IT-området och internet kräver även en anpassning av befintlig dataskyddspolicy. Vi förbehåller oss rätten att göra kompletteringar eller ändringar i föreliggande dataskyddspolicy.

Informationsskyldigheter enligt GDPR

Informationsskyldigheter enligt GDPR – till nedladdning

Informationsskyldigheter avs. ansökningsförfarande enligt art. 13 GDPR – till nedladdning